Phản hồi liên quan đến phát triển bền vững

  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
  • Đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, tính chuyên nghiệp của nhân viên.
  • Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng nhằm phù hợp với các yêu cầu của GMP, GLP, GSP, ISO 9001…